Przykład raportu z analizami statystycznymi

Raport badawczy i analiza statystyczna próba pomocy.

W badaniu do raportu badawczego  wzięło udział 1873 osoby, 1242 kobiet i 631 Mężczyzn w wieku wynoszącym średnio 28,08 lat +/- 8,84 lat. Zebrane dane poddano statystycznej analizie danych testami t studenta oraz parametrycznej korelacji metodą Pearsona.

Problem badawczy nr 1. Różnice miedzy kobietami i mężczyznami pod względem wymiarów mierzonych narzędziem (kwestionariusz psychologiczny) TDKIR.

W celu weryfikacji hipotezy przeprowadzono serię analiz testem t Studenta dla prób niezależnych. Analiza pomocy statystycznej wykazała że mężczyźni mają istotnie wyższy poziom kompulsji internetowych niż kobiety M=2,44 Vs M=2,35 t(1871)=2,12;p=0,034. Analiza statystyczna wykazała również że mężczyźni mieli istotnie wyższy wynik pod względem wymiaru erotomanii niż kobiety M=1,36 Vs M=1,15 , t(910,39)=6,83;p<0,001. Test Studenta wykazał również ze mężczyźni mieli istotnie wyższy poziom uzależniania niż kobiety M=2,54 Vs M=2,19 t(1871)=7,33;p<0,001. Analiza wykazała również że mężczyźni mieli istotnie wyższy poziom przeciążenia niż kobiety M=1,95 Vs M=1,76 t(1037,72)=4,41;p<0,001. Ostatni istotny wynik jaki wykazała pomoc statystyczna dotyczy uzależnienia od gier t(989,23)=8,81;p<0,001, mężczyźni mieli wyższy wynik w tej skali niż kobiety M=1,95 Vs M=1,52. Wyniki analizy statystycznej przedstawia tabela i wykres nr 1.

Tabela nr 1. Różnice miedzy kobietami i mężczyznami pod względem wymiarów mierzonych narzędziem TDKIR.

Średnia Odchylenie standardowe Błąd standardowy średniej
Kompulsje internetowe Kobieta 2,35 0,87 0,02
Mężczyzna 2,44 0,97 0,04
Socjonomia Kobieta 2,28 0,86 0,02
Mężczyzna 2,23 0,94 0,04
Erotomania Kobieta 1,15 0,46 0,01
Mężczyzna 1,36 0,70 0,03
Uzależnienie Kobieta 2,19 0,96 0,03
Mężczyzna 2,54 1,01 0,04
Przeciążenie Kobieta 1,76 0,72 0,02
Mężczyzna 1,95 0,91 0,04
Uzależnienie od gier Kobieta 1,52 0,81 0,02
Mężczyzna 1,95 1,09 0,04

 

Wykres nr 1. Różnice miedzy kobietami i mężczyznami pod względem wymiarów mierzonych narzędziem TDKIR.

 

Problem badawczy nr 2. Różnice statystyczne  miedzy kobietami i mężczyznami pod względem wymiarów mierzonych narzędziem ZTPI.

W celu weryfikacji hipotezy przeprowadzono serię analiz statystycznych testem t Studenta dla prób niezależnych. Analiza statystyczna wykazała że kobiety uzyskiwały wyższy wynik w skali przeszłości negatywnej niż mężczyźni M=30,84 Vs M=29,38, t(1871)=3,49;p<0,001. Analiza statystyczna wskazała również że kobiety miały wyższy wynik w poziomie skali teraźniejszości hedonistycznej niż mężczyźni M=52,2 Vs M=50,1, t(1871)=4,84;p<0,001. W przypadku fatalistycznej teraźniejszości kobiety miały istotnie wyższy wynik niż kobiety M=25,02 Vs M=23,93 t(1172,82)=3,51;p<0,001. Ostatni istotny statystycznie wynik analiza wskazała pod względem wymiaru przeszłości pozytywnej t(1871)=6,34;p<0,001, kobiety miały wyższy wynik w tej skali niż mężczyźni M=30,87 Vs M=29,34. Pod względem przyszłości kobiety i mężczyźni mieli wyniki/statystyki  podobne (było to pomocne w oszacowaniu odpowiednich statystyk) t(1871)=1,33;p=0,183. Wyniki pomocy statystycznej przedstawia tabela i wykres nr 2.

Tabela nr 2. Różnice miedzy kobietami i mężczyznami pod względem wymiarów mierzonych narzędziem ZTPI.

Średnia Odchylenie standardowe Błąd standardowy średniej
Przeszłość negatywna Kobieta 30,84 8,47 0,24
Mężczyzna 29,38 8,82 0,35
Teraźniejszość hedonistyczna Kobieta 52,20 8,75 0,25
Mężczyzna 50,10 9,09 0,36
Fatalistyczna teraźniejszość Kobieta 25,02 6,00 0,17
Mężczyzna 23,93 6,56 0,26
Przeszłość pozytywna Kobieta 30,87 4,86 0,14
Mężczyzna 29,34 5,12 0,20
Przyszłość Kobieta 43,38 6,14 0,17
Mężczyzna 42,99 5,97 0,24

 

Wykres nr 2. Różnice miedzy kobietami i mężczyznami pod względem wymiarów mierzonych narzędziem ZTPI.

 

(pomoc) – problem badawczy nr 3. Statystyczne związki między wymiarami mierzonymi narzędziem ZTPI z wymiarami testy TDKIR w próbie kobiet.

W celu weryfikacji problemu badawczego przeprowadzono analizę testem korelacji Pearsona.  Pomocna analiza statystyczna i obliczenia wykazały że wraz ze wzrostem poziomu przeszłości negatywnej wzrastał poziom kompulsji internetowych r=0,22;p<0,001, socjonomii r=0,3;p<0,001, uzależnienia r=0,25;p<0,001, przeciążenia r=0,17;p<0,001 oraz uzależnienie od gier r=0,2;p<0,01, siła tych związków była niska. W przypadku pomocy w teraźniejszości hedonistycznej wzrastał poziom kompulsji internetowych r=0,21;p<0,001, socjonomii r=0,09;p<0,01, uzależnienia r=0,07;p=0,018, przeciążenia r=0,1;p<0,01 oraz uzależniania od gier r=0,07=0,016, siły związków pomiędzy tymi zmiennymi była bardzo niska. W kontekście fatalistycznej teraźniejszości analiza wykazała że wraz ze wzrostem ów zmiennej wzrastał poziom kompulsji internetowych r=0,24;p<0,001, socjonomii r=0,26;p<0,001, erotomanii r=0,13;p<0,01, uzależniania r=0,2;p<0,01 przeciążenia r=0,27;p<0,001 oraz uzależnienie od gier r=0,22;p<0,001, siła związków pomiędzy tymi zmiennymi była niska. Analiza statystyczna wskazała również że wraz ze wzrostem przeszłości pozytywnej wzrastał poziom kompulsji internetowej r=0,1;p<0,001, socjonomii r=0,1;p<0,01, erotomanii r=0,09;p<0,01, przeciążenia r=0,17;p<0,001 oraz uzależnienia od gier r=0,09;p<0,01. Pod względem ostatniego parametru jakim była przyszłość, pomocna analiza wykazała że wraz z jej wzrostem malał poziom kompulsji i pomocy internetowych r=-0,11;p<0,001, sosjonomii r=-0,08;p<0,01 oraz poziom uzależniania r=-0,18;p<0,001

Tabela nr 3. Związki między wymiarami mierzonymi narzędziem ZTPI z wymiarami testy TDKIR w próbie kobiet.

Przeszłość negatywna Teraźniejszość hedonistyczna Fatalistyczna teraźniejszość Przeszłość pozytywna Przyszłość
Kobiety Kompulsje internetowe Korelacja Pearsona ,224** ,214** ,240** ,102** -,108**
Istotność ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
Socjonomia Korelacja Pearsona ,302** ,091** ,262** ,095** -,084**
Istotność ,000 ,001 ,000 ,001 ,003
Erotomania Korelacja Pearsona ,049 ,040 ,133** ,089** ,050
Istotność ,084 ,159 ,000 ,002 ,077
Uzależnienie Korelacja Pearsona ,245** ,067* ,201** ,011 -,179**
Istotność ,000 ,018 ,000 ,711 ,000
Przeciążenie Korelacja Pearsona ,168** ,104** ,271** ,172** ,004
Istotność ,000 ,000 ,000 ,000 ,888
Uzależnienie od gier Korelacja Pearsona ,201** ,068* ,223** ,092** -,050
Istotność ,000 ,016 ,000 ,001 ,081

 

Problem badawczy nr 4. Związki między wymiarami mierzonymi narzędziem ZTPI z wymiarami testy TDKIR w próbie mężczyzn.

W celu weryfikacji problemu badawczego przeprowadzono analizę testem korelacji Pearsona. Analiza wykazała że wraz ze wzrostem poziomu przeszłości negatywnej wzrastał poziom kompulsji internetowych r=0,09;p=0,019, socjonomii r=0,19;p<0,001, uzależnienia r=0,17;p<0,001, przeciążenia r=0,11;p<0,01 oraz uzależnienia od gier r=0,18;p<0,001, siła tych związków była bardzo niska. Kolejna analiza wykazała że wraz ze wzrostem teraźniejszości hedonistycznej wzrastał poziom kompulsji internetowych r=0,19;p<0,01, socjonomii r=0,16;p<0,01, erotomanii t=0,13;p<0,01, przeciążenia r=0,17;p<0,001 oraz uzależnienia od gier r=0,13;p<0,01, siła tych związków była niska. W kontekście wymiaru fatalistycznej teraźniejszości analiza wykazała że z ów wymiarem była związana kompulsja internetowa r=0,2;p<0,01, socjonomia r=0,29;p<0,01, erotomania r=0,22;p<0,001, przeciążenie r=0,29;p<0,001 oraz uzależnienie od gier, siła badanych związków była niska. W przypadku przeszłości pozytywnej analiza wykazała że wraz ze wzrostem ów zmiennej wzrastał poziom kompulsji internetowych r=0,14;p<0,01, socjonomii r=0,19;p<0,001, erotomanii t=0,17;p<0,01, uzależnienia r=0,12;p<0,01, przeciążenia r=0,24;p<0,01 oraz uzależniania od gier r=0,19;p<0,001, siła tych związków była niska. Ostatnia analiza i pomoc statystyczna wykazała wraz ze wzrostem wyników na wymiarze przyszłości wzrastał poziom socjonomii r=0,11;p<0,01, erotomanii r=0,16;p<0,001 oraz poziom przeciążenia r=0,19;p<0,001

Tabela nr 4. Związki między wymiarami mierzonymi narzędziem ZTPI z wymiarami testy TDKIR w próbie mężczyzn.

Przeszłość negatywna Teraźniejszość hedonistyczna Fatalistyczna teraźniejszość Przeszłość pozytywna Przyszłość
Mężczyźni Kompulscje internetowe Korelacja Pearsona ,093* ,193** ,200** ,138** ,053
Istotność ,019 ,000 ,000 ,001 ,185
Socjonomia Korelacja Pearsona ,185** ,158** ,285** ,189** ,114**
Istotność ,000 ,000 ,000 ,000 ,004
Erotomania Korelacja Pearsona ,061 ,130** ,218** ,168** ,157**
Istotność ,124 ,001 ,000 ,000 ,000
Uzależnienie Korelacja Pearsona ,166** ,069 ,220** ,122** ,025
Istotność ,000 ,084 ,000 ,002 ,528
Przeciążenie Korelacja Pearsona ,106** ,173** ,294** ,243** ,187**
Istotność ,008 ,000 ,000 ,000 ,000
Uzależnienie od gier Korelacja Pearsona ,179** ,128** ,263** ,190** ,042
Istotność ,000 ,001 ,000 ,000 ,297
*. Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 dzięki  – Pomoc statystyczna
**. Korelacja jest istotna na poziomie 0.01

Potrzebujesz zaawansowanej pomocy statystycznej? Odezwij się do jednej z najlepszej firm oferującej (poza wsparciem naukowym i metodologicznym) pomoce w statystyce, ilościowych i eksperymentalnych badaniach. Happynet.pl poleca firmę statystyczną Metodolog.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *