Przykładowy raport z oferowanej pomocy statystycznej

Pomoc statystyczna – Raport z badania przymiotnikowym UMACL.

Osoba badana.d

W badaniu wzięła udział 24 letnia kobieta, studentka psychologii. Entuzjastka piłkarskiej drużyny z Barcelony i fanka nowych pomysłów z IKEI.

Opis narzędzia.

Test UMACL to przymiotnikowa skala sytuacyjnego opisu nastroju. Zadaniem osoby badanej jest scharakteryzować swój nastrój na 4 stopniowej skali co daje nam informację o jej obecnym nastroju. Test zawiera 29 pozycji które układają się w 3 wymiary Ton Hedonistyczny (skala TH) Pobudzenie Napięciowe (skala PN) oraz Pobudzenie Energetyczne (PE).

Procedura badania.

Badana osoba dokonywała autodiagnozy przez 28 dni. Systematycznie codziennie w godzinach wieczornych, sumiennie wypełniała test. Nie było przy tym nadzoru psychologa, było to odchylenie od standardu opisanego w podręczniku testu.

Podsumowanie czasu autodiagnozy nastroju. Wykonanie pomocy statystycznej

W celu scharakteryzowania czasu autodiagnozy nastroju przeprowadzono różne procedury i  testy statystyczne mające na celu pomóc oddać rzeczywistość i dynamikę falowania nastroju w kontekście pomiarów narzędziem UMACL.

W pierwszej kolejności wykonano statystyczną analizę korelacji Spearmana w celu sprawdzenia związków pomiędzy skali. Analiza i pomoc statystyczna wykazała replikacje wyniku opisanego w podręczniku, ukazała się istotna i pozytywna korelacja pomiędzy  tonem hedonistycznym a pobudzeniem energetycznym, siła związku była umiarkowana r=0,46;p=0,015. Oznacza to że zazwyczaj przy dobrym nastroju towarzyszyło pobudzenie. Ponad to analiza wykazała ujemny związek pomiędzy tonem, a pobudzeniem napięciowym r=-0,51;p<0,01, siła związku pomiędzy tymi skalami była umiarkowanie silna. oznacza to że raczej w sytuacjach napięcia, osoba badana nie tryskała radością. Wyniki pomocy statystycznej przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1. Związek pomiędzy wymiarami TH PE i PN.

TH PE PN
rho Spearmana TH Współczynnik korelacji 1,000 ,457* -,513**
Istotność (dwustronna) ,015 ,005
N 28 28 28
PE Współczynnik korelacji ,457* 1,000 ,014
Istotność (dwustronna) ,015 ,942
N 28 28 28
PN Współczynnik korelacji -,513** ,014 1,000
Istotność (dwustronna) ,005 ,942
N 28 28 28

 

Aby sprawdzić czy nastrój w ostatni dzień tygodnia (niedzilę) różnił się istotnie od nastroju w tygodniu, przeprowadzono analizę i pomoc statystyczną testem T Studenta dla jednej zmiennej. Analiza wykazała że badana osoba miała podobny ton hedonistyczny w tygodniu i w niedzielę M=32,63  Vs M=32,75, t(23)=0,18p=0,858 oraz analogiczny wynik przy pobudzeniu energetycznym M=28,79 VS M=29,25 t(23)=0,72;p=0,477. Istotny wynik wyszedł w kontekście wymiaru pobudzenia napięciowego t(23)=3,88;p<0,001 badana studentka miała istotnie wyższy poziom pobudzenia napięciowego w tygodniu niż w niedzielę M=14,71 Vs M=12,5. Dzięki pomocy statystycznej temu wynikowi możemy stwierdzić że niedziela w przypadku badanej studentki była dniem oddechu i wypoczynku od tygodniowego napięcia. Wyniki przedstawia wykres nr 1.

Wykres nr 1. Pomoc statystyczna –  Różnice pomiędzy wynikami nastroju w niedziele w porównaniu z nastrojem pozostałych dnia tygodnia.

 

Przewidywanie nastroju.

W celu sprawdzenia czy w przypadku naszej osoby badanej można przewidzieć nastrój utworzono szereg czasowy. Analiza graficzna wyników modelu szeregu czasowego 3 skal wykazuje że na podstawie danych zebranych z 28 dni nie można przewidzieć nastroju badanej studentki. Nie wykluczone że przy dłuższym czasie pomiaru można by przewidywać nastrój. Niebieska linia jest równoległa do górnej i dolnej granicy ufności co wskazuje na brak jakiegokolwiek trendu w badanym nastroju.

Wykres nr 2. Oszacowanie zmienności badanych skal nastroju w czasie 28 dni.

Pomoc statystyczna przy wykrywaniu istotnych odchyleń od nastroju.

W celu sprawdzenia tego czy podczas pomiaru nastrój mierzony na trzech wymiarach narzędzia UMCL nastój wyraźnie odchylał się od ciągłej średniej nastroju badanej studentki przeprowadzono analizę kart kontrolnych (karty kontrolne są używane do kontroli maszyn w ciągu trwania procesu produkcyjnego). Alarm, czyli odchylenie wyniku od ciągłej średniej ustawiono na odchylenie się bezwzględne ponad trzecie odchylenie standardowe.

Analiza w przypadku karty kontrolnej dotyczącej wymiaru tonu hedonistycznego analiza nie wykazała aby coś w jakimkolwiek dniu wpłynęło na to aby nastrój odchylił się nieprawdopobnie od ciągłej średniej. Wyniki tej karty przedstawia wykres nr 3. Analiza i pomoc statystyczna dla wymiaru pobudzenia energetycznego wykazała że badanej istotnie pobudzenie energetyczne spadło poniżej 3 odchylenia 3 dnia. Wyniki przedstawia wykres nr 4. W przypadku pobudzenia napięciowego analiza statystyczna nie wykazała aby wyniki odchylały się nieprawdopodobnie od ciągłej średniej badanej studentki. Wyniki przedstawia wykres nr 5.

Patrząc na badaną studentkę ze statystycznego punktu widzenia jest zreplikowanym przypadkiem opisanym w podręczniku testu, ciężko przewidzieć jej nastrój oraz prawie nie posiada wad wynikających z nieprawidłowego działania systemu nastroju.

Wykres nr 3. Karta kontrolna na wymiaru Tonu Hedonistycznego

Wykres nr 4. Karta kontrolna na wymiaru pobudzenia energetycznego.

Wykres nr 5. Karta kontrolna na wymiaru pobudzenia napięciowego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *